ماموریتهای ویژه منطقه پنج در راستای کسب مرجعیت علمی کشور

توسعه دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی از مجاری

   همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط

  گسترش زیر ساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

  تلاش جهت تامین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

  شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

 

     توسعه دانش طب سنتی از مجاری

  همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط

  گسترش زیر ساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

   تلاش جهت تامین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

  شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

 

       توسعه برنامه پزشک خانواده از مجاری

    همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط

    گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

     تلاش جهت تامین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

    شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

 

        توسعه دانش های زیست دریایی از مجاری

   همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط

   گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

  تلاش جهت تامین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

   شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

 

       توسعه دانش مرتبط با ایمنی محیط زیست

   همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط

   گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

  تلاش جهت تامین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

   شناسایی وجلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

       توسعه دانش بین رشته ای مرتبط با علوم انسانی و علوم پزشکی ( جامعه شناسی علوم پزشکی و ...)

   همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط

  گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

   تلاش جهت تامین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه 

  شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ