محل برگزاری

تاریخ

موضوع

تهران         

 

شرکت در جلسه روسا و معاونین آموزشی دانشگاه ها

تبریز

 

شرکت در جلسه معاونین آموزشی دانشگاه

تهران

94/7/21

شرکت در جلسه معاونین آموزشی دانشگاه

شیراز

94/7/22

جلسات تحول در آموزش

شیراز

94/7/29

جلسات تحول در آموزش

بندرعباس

94/8/9

حضور در جلسه هیات رئیسه دانشگاه هرمزگان

یاسوج

94/8/16

حضور در جلسه هیات ریئسه دانشگاه یاسوج

جهرم

94/8/18

حضور در جلسه هیات رئیسه دانشگاه جهرم

بوشهر

94/8/19

حضور در جلسه هیات رئیسه دانشگاه بوشهر

فسا

94/8/20

حضور در جلسه هیات رئیسه دانشگاه فسا

شیراز

94/8/4

دعوت از دانشکده های لار و گراش

شیراز 94/8/23 شرکت در جلسه رئیس و معاونان دانشکده دندانپزشکی
شیراز 94/8/25  جلسه نمایندگان دانشگاه های قطب 5 در حیطه آموزش مجازی - جلسه اول 
شیراز 94/9/2 جلسه مدیران معاونت  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز 94/9/4
94/9/5
94/9/6
جلسه ای با حضور روسا و معاونین آموزشی دانشگاه های کلان منطقه 5 کشور
شیراز 94/9/17 جلسه بررسی برنامه های توسعه و گسترش رشته ها در کلان منطقه 5
شیراز 94/10/3 جلسه معاونین پژوهشی دانشگاه های کلان منطقه 5 کشوربا حضور معاونت محترم فناوری وزارت متبوع جناب آقای دکتر ملک زاده
شیراز 94/10/13 جلسه بررسی برنامه مشترک دانشگاه های کلان منطقه 5 کشوری
شیراز 94/10/20 جلسه هماهنگی مقدماتی تشکیل شورای گسترش کلان منطقه 5 کشوری و برنامه ریزی دومین نشست معاونین آموزشی دانشگاه های کلان منطقه 5
شیراز 94/10/21 دومین نشست معاونین آموزشی دانشگاه های منطقه 5 کشور
شیراز 94/11/1 اولین جلسه کارگروه توسعه بیوتکنولوژی و طب بازساختی دانشگاه های کلان منطقه 5 کشور
شیراز  94/11/3 اولین نشست کارگروه توسعه طب سنتی 
بوشهر 94/11/5 اولین جلسه کارگروه توسعه دانش ایمنی و محیط زیست
شیراز 94/11/6 جلسه هم اندیشی پیرامون توسعه و ارتقا مراکز آموزش و سنجش صلاحیت باینی پزشکی عمومی 
شیراز 94/11/6 نشست کارگروه مراکز آموزش و سنجش صلاحیت بالینی دانشگاه های همراه قطب 5 کشور
هرمزگان 94/11/8
94/11/9
همایش دو روزه روسا و معاونین پژوهشی دانشگاه های کلان منطقه 5 کشور
شیراز 94/11/10 سومین نشست معاونین آموزشی دانشگاه های منطقه 5 و اولین جلسه کارگروه های توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی و کارگروه گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در منطقه
شیراز 94/11/14 جلسه کارگروه بین الملل سازی کلان منطقه 5 کشور
بوشهر 95/1/19
95/1/20
همایش دو روزه روسای دانشگاه ها و معاونین غذا و دارو منطقه 5 کشور
شیراز 95/2/18 همایش معاونین و کارگروه های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 5 کشور
شیراز 95/3/12 جلسه معاونین آموزشی دانشگاه های کلان منطقه 5 کشور
شیراز 95/3/16 دومین جلسه کارگروه توانمندسازی آمایش منطقه 5 کشور
شیراز 95/3/31 جلسه هماهنگی با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز  95/4/8 جلسه هماهنگی با معاونت توسعه  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز  95/4/8 جلسه هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز 95/4/8 جلسه هماهنگی با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز 95/4/8 جلسه هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز 95/4/8 جلسه هماهنگی با معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز 95/4/9 جلسه هماهنگی با معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ